Algemene Voorwaarden

 1. Betalingen:
  1. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum op rekening BE92-7330-7454-3823 ten voordele van Prospect-Cleaning met vermelding van het factuurnummer als referentie.
  2. Betalingen na deze termijn brengen, evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd aan 1% per maand met een minimum schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.
  3. De kosten die gemaakt worden met betrekking tot het innen van deze factuur vallen geheel ten laste van de verschuldigde.
  4. Elk bezwaar op deze factuur moet uiterlijk ten laatste na 10 kalenderdagen per mail of gewone brief aan ons kenbaar gemaakt worden en moet gemotiveerd zijn, bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd.
  6. Onze algemene voorwaarden zijn de lezen en te downloaden op onze website: www.prospectcleaning.be/algemene-voorwaarden.
  7. Elke bevestiging van aanstelling tot uitvoering van de werken door Prospect-Cleaning betekent een gegeven akkoord op onze algemene voorwaarden die vrij te lezen en te downloaden zijn op onze website.
 2. Klachten:
  1. Indien de gebruiker niet akkoord is met de prestaties zoals deze worden aangerekend, dient protest overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na de betwiste prestatie. Klachten die toekomen na deze termijn, worden niet meer behandeld.
 3. Schade:
  1. Elk schadegeval dient onmiddellijk gemeld te worden aan Prospect Cleaning via aangetekend schrijven of per mail. Schadegevallen die na een aanzienlijke tijd, nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, worden gemeld zullen niet meer aanvaard worden tenzij kan aangetoond worden dat Prospect Cleaning deze schade heeft veroorzaakt.
 4. Verzekering:
  1. Prospect Cleaning is verzekerd voor materiële schade, toegebracht aan de materialen van de gebruiker. Hierbij dient de klant Prospect Cleaning te verwittigen conform de bepaling aangebracht in punt 3.1. De vrijstelling van de polis burgerlijke aansprakelijkheid bedraagt 10% van de waarde van de schade per schadegeval (met een minimum van 250 €). De schade die te wijten is aan eenzelfde gebeurtenis wordt beschouwd als één en hetzelfde schadegeval. De vrijstelling van 250€ is ten laste van de gebruiker.
  2. Als de schade lager is dan het bedrag van de vrijstelling, zal Prospect Cleaning niet overgaan tot vergoeding tenzij de schade wordt veroorzaakt door de opzet of de grove fout van de werknemer van het bedrijf.
  3. De vergoeding zal slechts gebeuren na onderzoek van de omstandigheden en bevestiging van de dekking door de verzekeringsmaatschappij AXA. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarde van het goed op het moment van het schadegeval en, bij eigen herstelling, de kostprijs van het arbeidsloon en de leveringen voor herstelling.
  4. Eventuele schade die toegebracht werd door de fout of nalatigheid van een werknemer van het bedrijf ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting tot het betalen van de geleverde prestaties.
 5. Aansprakelijkheid van de huissleutels en codes:
  1. Om misverstanden te voorkomen, als de gebruiker wenst dat Prospect Cleaning in het bezit is van de huissleutel of code, moet hij hiervoor schriftelijk toestemming geven (Prospect Cleaning bewaart een kopie) en aanvaardt hij hiermee ook alle aansprakelijkheid voor verlies. Prospect Cleaning neemt geen verantwoordelijkheid in geval van diefstal of opzettelijke beschadigingen. In geval van stilzwijgende toestemming, is er sprake van bewaargeving. De teruggave verplichting geschiedt overeenkomstig de regels van het gemeen recht.
 6. Wijziging van de algemene regels:
  1. Prospect Cleaning behoudt zich het recht om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van eenzijdige wijziging, zullen deze aan de gebruiker worden medegedeeld via e-mail (of per post indien geen e-mailadres van de klant bekend is). De gebruiker heeft een termijn van 30 dagen om zijn betwisting schriftelijk mee te delen. In geval van afwezigheid van betwisting, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in werking 30 dagen na de kennisgeving.
 7. Geschillen
  1. Voor betwistingen omtrent deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van bedrijf bevoegd nl. deze in het arrondissement Gent, meer bepaald de rechtbanken van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan.
  2. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang.
 8. Bescherming van de persoonlijke gegevens
  1. Prospect Cleaning verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens die van de eindklant ontvangen worden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.
  2. Onder “Persoonsgegevens” wordt in het kader van deze Overeenkomst begrepen: Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres) betalingsgegevens en IP-adres) eventueel contactgegevens van een contactpersoon (naam, voornaam, telefoonnummer, GSM-nummer).
  3. Prospect Cleaning bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
  4. De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  5. Prospect cleaning behoudt zich het recht om foto’s te maken van hun werkzaamheden voor commerciële doeleinden zonder de persoonlijke gegevens of levenssfeer van klant te beschadigen of te beïnvloeden.